Enarkîzm, Pertûkxaney Kurdî û Serçawey Rexnegranî (5)

hezheen

beşî pêncem û kotayî

“anarkîzmî emrro le beramber gelêk meseley dîkey xebatî syasîda hellwêstî refzî êcgarekî heye , lewane : retkirdnewey karî syasî tuxme pêşrrewekanî bzûtnewey komonîstî le damezrawe syasî û medenîyekanî borijwazîdaw djayetîkirdnî komelle herewezîyekan û sendîka krêkarîyekanî jêr sayey em sîstmew dawakirdnî damezrawey krêkarîy (pak û bêgerd) î komonîstane ! keçî le heman katda hizbî serbexoy çînayetî prrolîtarya refz deken û wek desellat û amrazî serkutkeraney prrolîtarya wesfî deken , yan bangeşey hizbî komonîstî prrolîtarîy cîhanî deken ke waqî’î xebatî çînayetî prrolîtarya îmkanî bûnî hizbêkî awehay nîye . em hizbe cîhanîyeyan be bedîlî înternasyonalîzmêkî komonîstî nwê dadenên .

nûser lew perrî dillnyayîda dîsanewe bepêy boçûnî grupêkî hawaydîlocyay xoy, enarkîyekan tometbar dekat. ewey ke enarkîyekan serapay komellgey çînayetî be dewllet û peywendî û rêwişwênî mrovekanewe retdekenewe û hewllî têkişkandnî her dezgeyekî quçkeyî (hirmî,herarchiy) deden, gumanî têda nîye û dakokî leser dekem. bellam dîsanewe tênegeyiştin le hzir û nenasînî enarkîyekane, ke be djayetî komelle herewezîyekan û sendîka krêkarîyekan tometbarîyan bkeyt[9]. çunke her le serdemî (prodon)ewe aydyay komelle herewezî (alcim’yat alt’awnye) letek nêwî enarkîyekan grêxwarduwe û herewezîye cutyarîyekanî okranya ke djî bolşevîkekan bûn û herewezîye cutyarî û krêkarîyekanî îspanya ke djî franko û stalînîstekan bûn, baştrîn û zîndûtrîn nmûnen û enarko-sendîkalîzmîş ke nûser kemêk be pozetîv heldesengênêt, şêwey rêkxistin û şêwazî xebatî enarkîye le bwarî rêkxistin û xebatî cemawerîda. enarkîyekan bepêçewaney marksîstekanewe, ke pêyanwaye sendîkakan tenya amrazî bedesthêanî çend parûyek nanin, lay enarkîyekan amrazî bedesthênanî nan û fêrgey perwerdekirdnî xebatkaran û sengerî ketwarî şorrş û yekey rêkxistnî komelgey dahatûşin, ewey ke le jêr karayî aydyay enarkîyekan û soşyalîste şorrgêrekanda le şorrşî 1917da krêkaran le rêy sovyetekan û komîtekanî karxanewe hem destîyan beser karxanekanda girt û hem le kroniştat û okranya wîstyan desellatî sepawî bolşevîkekan wela bnên û xoberrêweberayetî (alإdare aljatye ) xocêy krêkaran û cutyaranewe dûr le dîktatorî partî bolşevîk, komellge berrêwebern û rollî (cint-ait) le îspanyay 1936-1939 ke be aydyakanî enarko-sendîkalîzm piştestûr bû, baştrîn retgerewey tomete nabecêkanî nûsern. aya mêjû û qurbanîyekanî baştrîn bellge nîn bo selmandnî boçûnekan, le beramberda min tenya daway yek take riste dekem, ke enarkîyekan têyda komelle herewezîyekan û sendîka şorişgîrekan ret bkenewe! aya retkirdnewey sendîka û yekêtîye zerdekanî paşkoy desellatî borcwazî, lay komunîstekan deçête xaney djayetî xebatî cemawerîyewe? min dezanim ke ew grupe nûser basî dekat, djayetî xebatî cemawerî dekat, bellam wek wtim ewan ne enarkîstin û ne detwanin destberdarî desellatixwazî û destebjêrî û aydyalîzîme marksîstîyekeyan bin!
nûser ewende tûşî banêke û dû hewa û nakokî letek xoyda buwe, nazanêt çon xoy derbaz bkat. ew retkirdnewey part lelayen enarkîstekanewe [ke herwa le layen komunîste sovîyetîyekan (Council Communistis )îşewe retkrawetewe], letek partayetî cîhanî grupî komunîstî înternasîwnalîst, ke le partayetîyekey lênîn têperryankirduwe, têkell dekat û ser le xwênerî naaşna be enarkîzm deşêwênêt. bellê part pêkhateyekî quçkeyî serkutgerane û zemînesazî serwerî desteyek beser desteyekî tir û çînêk beser çînêkî tirdaye û bo takî huşyar şermezarîye mil be fermanberî destebjêrî serkirdayetî part bdat û bbête endamî part. part kutekî serkut û torî rawî ew takaneye ke ayîn û xîll û nasîwnalîzm neytwanîwe destemoyan bkat û part ew erke dekêşêt. îtir ew parte cîhanî bêt ya gerrekî, komunîstî bêt ya îslamî, part her parte û endamêk ke le dergey partewe deçête jûrewe, eger gwê le dengî azadîxuzaney naxî xoy bigrêt, ewa naçar debêt le pencerewe helledawan rabkat, bellam eger gwê le druşme brîqedarekanî destebjêrî serkrayetî bigrêt, ewa part debête gorristanî xewnekanî û dwacar manewey be gêlbûnî tewaw debêt û robotêkî lê derdeçêt!

retkirdnewey hellbjardin û hawbeşîkirdnî meşrû’ û yasayî le mlimlanêy komellayetîda , ta lem rêyewe sekoy perlemanî borijwazî bo xebatî syasî û aydyolojî bekarbhênrêt . ewan pêyanwaye ke prolîtarya be hîç şêweyek û le hîç şwênêkda nabêt tuxnî hellbjardin le dezga borijwazîyekanda bkewêt , betaybetî perleman û , herçî hellbjardnêk heye pêwîste muqate’e bikrêt .

bellê, herçende lêreşda nûser her mebestî ew grupeye, enarkîyekan hemû ştêkî (meşru’ û yasayî) retdekenewe, bellam bebê ellternatîv na, bellku leber ewey ke pêyanwaye hîç nagorrêt û ezmûnekanî dûsed salley raburdûş nîşanyandawe, ke tenya komek be drêjbûnewey çawerrwanî û xoşbawerî xellk be goranî drrindeyî çînayetî û kotayî hatin be stemî çînayetî û serwerî çînayetî le rêy beşdarî parlemanewe, deken û be pêçewanewe eger şorrişgêrrtrîn tak ya nwênerî çewsawan çûbête kayekanî parlemanewe, ewa buwete deskela û hawgîrfanî sermayedaran û hîçî tir. enarkîyekan tenya be baykot û dengnedan kotayî bekarîyan nayêt, belku le beramberda bangewaz bo xebatî rastexo û xorrêkxistnî komellayetî û pêkhênanî herewezîye abûrîye serbexokan deken û hewllî destbeserdagirdnî xanûbere û karge û şeqamekan deden. aya emane (dengdan û beşdarî parleman ya xorîkxistin û sepandnî berrêweberayetî komellayetî) kameyan şorrişgêrane û kameyan kara û kameyan hengawnane berew praktîzekirdnî aydya soşyalîstîyekan? meger soşyal-dêmokratekan û parte komunîstekan bew nyazewe neçûne parlemanewe, keçî êsta le rîzî pêşewey sendewey destewketekanî çend sed salley xebatî komelayetî û cemawerîn lew krêkaraney ke benêwyanewe çûne parleman?

beşdarî parleman û dezgekanî tir detwanin serçaweyekî darayî bin bo destebjêrî serkirdayetî partekan, bellam hîç kat natwanin senger bin bo bedesthênanî daxwazî çewsawan, tenya leber hoyekî zor sade, ewîş pênawêke ke parleman û dezge quçkeyyekan bo msogerkirdnî seryanhelldawe, xoşbawerrkirdnî xellk û frîwdanî xellke be perdepoşkirdnî çekmey asnînî sermayedaran le deselat û berrêwebirdinda. îtir nazanim çon dekrêt djî sermayedaran û sendnî şit lêyan bekar bibrêt ya bo ruxandnî deselat bekar bibrêt. le katêkda ke yekêk le merce serekîyekanî papendbûnî part û hêz û nwênerekane be bendekanî yasa û yasaş birtîye le dabînkirdnî serwerî û milkeçpêkirdnî cemawer bo ew serwerîye, ke çetrî parastnî berjewendî sermayedarane le rewayetîdan be karî krêgirte û xawendarêtî taybetîda?!

(alşir’î û alqanunî) wate her ştêk ke letek serwerî çînayetî û bnemakanîda (xawendarêtî taybet û karîkrêgirte) teba û kok bêtewe, her ştêkîş letek ewanda kok bêtewe, ewa be dillnyayyewe djî daxwazî û xewnî soşyalîstekane, her leberewe, bêguman letek berjewendî part û destebjêrî serkirdayetî part û desellatixwazan kok û teba debêt!

rast û çep hênan beser druşme dêrîn û nwêyekanî bzûtnewey komonîstîy cîhanîda , ew druşmaney ke marksîyekan berzyandekenewe , bebê ewey ke şîkirdneweyekî dyarîkraw bo her druşmêk bken û dan beweda bnên ke her druşmêk le kat û şwênî xoyda bayexî taktîkî û sitratîjîy le xebatî prrolîtaryada heye . ewan be tundî djî dîmukrasî û azadî û yeksanî û aştî û hemû cengêk û medenîyet û pêşkewtnixwazî û mafî birryardanî çarenûs bo gelan û sosyalîzm û …hitd hellwêstyan wergirtuwew le beramberîşyanda ellternatîvî xebatî syasîy rojaneyan nîyew asoy serkewtnî xebatî bzûtnewey sosyalîstîy krêkaranyan lela rûn nîye .

leberewey ke em peregrafe şerrî xêzanî nêwan grupe marksîstekan xoyan degrêtewe û ew grupe be xoyan detwanin wellamî nûser bdenewe, zor leserî nawestim, bellam hênde delêm eger xwêner û nûserîş serinc bdat, ewa debînin, ke enarksîstekan hêllî çep û rast beser aydyakanî markis û komunîstekanî tirda nahênin. herweha djî azadî û yeksanî û aştî û pêşkewtin û mafî birryardanî xoberêwebirdnî gelan [dewlletî borcwazî benêwî netewewe na] û soşyalîzm nîn, bellku le marksîstekan rûntir û peygîranetir û rastgoyanetir û kirdeyyanetir pê leser ew xwastane dadegrin û le hemû serdemekanda enarkîyekan cengawerî gumnawî ew pênawane bûn. bellam bedillnyayyewe be şêwazî destebjêrî û nwênerayetî û xêrkirdin be xellk na, bellku wek seretakanî hizrî enarkîstî û be piştbestin be azadî û yeksanî û dadperwerî komelayetî. bepêçewaney derkî nûserewe le dêmokrasî, enarkîyekan layengrî dêmokrasî rastewxon. [10]

dwacar hezdekem û supasguzarîş debim, eger nûser tenya bellgeyek bo ew tometrrîzkirdne bxateberdestman. le beramberda min detwanim deyan pertûk û sedan namîlke û hezaran wtar djî ew tometane rîz bkem, bellam bedaxewe pertûkxaney kurdî lêyan bêbeşe û tenanet pertûkxane elektronîye kurdîyekan le bllawkirdnewey deqe wergêrdrawe enarkîyekanda xoyan deparîzn!****

komonîzmî anarkîstekanî emrro , komonîzmêkî yotopîyayye , xoşxeyallîy tuxmî wirdeborijwazî panuplîşbuwewey jêr çerxî drrindaney sîstmî harbûy sermayedarîye , çewaşeyî û rêhellekirdin û namobûnêkî bê huşyarîy komonîstîy rasteqîneye . boye debêt be başî bîruboçûnekanyan û rabirdûyan û rollî têkderaneyan le bzûtnewekeda be krêkaran û zehmetkêşan û têkoşeranî bzûtneweke aşna bikrên ta lêyan be agabin û derga berrûy dzekirdinyan bo nêw hizb û rêkixrawe krêkarîyekan dabixrêt .

emey nûser le têkellkirdnî komunîzm û enarkîzm ( komunîzmî enarkîstekan) drustîkirduwe, le hîç qutuyekî ‘etarda peyda nabêt. min dillnyam dîsanewe mebestî nûser le ( komunîzmî enarkîstekan), enarko-komunîzm (ke kropotkîn hzirvanîyetî) nîye û mebestekey her lew gumanewe serçawe degrêt, ke grupî lêbuwete enarkîst. boye lêreşda zor leserî nawestim û tenya kemêk serincî dêrrekanî paş ew têkellesazîye dedem.

xoşxeyallîy tuxmî wirdeborijwazî panuplîşbuwewey jêr çerxî drrindaney sîstmî harbûy sermayedarîye

lem risteye zor tênagem û hestdekem be labirdnî le peregrafekeda hîç le wata û krrokî peregrafeke û amancekey nagorrêt, bellku be pêçewanewe rûntir û sakartrî dekatewe.

çewaşeyî û rêhellekirdin û namobûnêkî bê huşyarîy komonîstîy rasteqîneye

lêreda nûser naçar destewdawênî aydyalîzmekey naw marksîzm debêtewe û komunîzmêk ke xoy mebestîyetî (aydyakanî markis û lênîn û ewanî tir) , dekate çeqî rastî û drûrkewtnewe lêy hawtay sergerdanî dekat, eme bo xoy pêçewaney hzirgerîye û rûdawekanî sedey raburdû eweyan selmand, komunîzmêk ke birryare be fermanî part û şelaqî dewllet damezrêt û bsepênrêt, serencamekey her be zyatir şeydakirdnî krêkaran û beşmeynetan be sermayedarî û çekmey asnînî parlemanekey kotayî dêt, her weku le rusye û wlate paşkokanîda dîtman.

paşan meger mebestî nûser le komunîzmî rasteqîne, her ewe nîye ke markis û englis, enarkîyekanyan be pîlangêrran leserî le nêwneteweyî yekemda kirdederewe û lênîn û trotiskî leserî fermanî kuştubrrî be komellî enarkîyekan û raperrîwanî kroniştat û maxnovîstekanî okranya derkird û stalîn narrastewxo hanî kuştin û tîror û rfandnî enarkîyekan û dananî ablluqey ranegeyênrawî leser herewezîyekanî ketelonya û beşekanî trî îspanyay azad, da?

be kurtî, ewey nûser lemerr enarkîzm lew nûsîneyda deydate ber rexne, nek tenya enarkîzm nîye, bellku ballêkî ortodoksî marksîzme û be ray min hîç pêwîstî be têwegllanî enarkîstekan nebû û nûser deytwanî leber roşnayî berawirdî nûsînekanî karl markis û enclis letek nûsînekanî ew grupeda, boçûnekanî be layengrî lem û djayetî ew bselmênêt, nek herçî xilltey têrrwanînî desellatixwazaney hizrî markis û englis heye, bîkat beser enakîyekanda û hêndey tir narroşnî lay xwênerî bêserçawey kurdizman drust bkat.

rexney enarkîstekan le komunîzmî markis û paşrrewanî her le hawserdemanî xudî (markis û englis)ewe ta emrro zor rûn û bêperdeye û cyawazîyekan aşkran, ke dekrêt lem xalle serekîyaneda kurt bikrênewe: rollî tak[11] , rollî cemawer[12], rêkixrawbûn û xebatî cemawerî [13], sendîka krêkarîyekan[14], çonyetî berrêweberayetî le komellgey dahatûda[15], sovîyetekan û komunekan[16], herewezîyekan[17], bernamerrêzî û nawendêtî[18], fîdralîzm û mafî çarenûs[19], şerrî dagîrger[20], soşyalîzm[21], nêwneteweyî[22], leyek qseda enarkîstekan leser bnemayeyek, ke serwerî mrov beser mrovda be hemû şêweyek retdekenewe û djî her berterîdanêkî ramyartî û abûrîy û komellayetîn be destebjêr û kesekan, her boye wek drêjey locîkî ew têrrwanîne bewe degen, ke hemû pêkhateyekî quçkeyî lewane sendîka zerdekan û part û dewllet û nawendêtî ret bkenewe û bew core rêgeçareyan bo hemû pirsekan djî her rêgeyeçareyek dewestêtewe, ke wîst (arade) le mrovekan bsênêtewe û le beramberda be nwêneran û myancîgeranî balladestî bispêrêt, çunke enarkîzm azadîxwazîye û serwerî hî her kes bêt, retîdekatewe û bangewaz bo komellgey azad û yeksan û dadperwer leser xwast û amadeyî takekan û komellekan dekat, bem pêye gorranî her sîstem û komellgeyekîş, be gorran le peywendîye abûrîy û komelayetîyekanî tak le komellgeda, be watay şorrşî komelayetî, grêdedatewe. be watayekî tir şorrş prosêsêkî komellayetîye û tenya le xwarewera le derûnî peywendîye komellayetîyekan û peywendîyekanî berhemhênanda twanay rûdan û serkewtnî heye.

dwa wte, eger nûser xwazyare lemerr enarkîzm rexne bigrêt û bnûsêt, baştre bellgekanî le serçawey yekemewe wergîrabin û bo serincdanî enarko-komunîzm, baştre serincî aydyakanî kropotkîn bdat. herweha min bo xom her rexneyek ke be nmûne û bellgey wergîraw le serçawe enarkîyewekan piştestûr bêt, lam cêgey destxoşîye û tenanet eger rexneke neytwanîbêtiş rastî û drustî bpêkêt, dîsanewe her cêy dillxoşîye, çunke be dillnyayyewe miştumrrî besûd le nêwan enarkîstekan û marksîstekanda drustdekat, ke dwacar bo bzavî soşyalîstî detwanêt beşêk bêt le serçawey roşingerîy çînayetî.

her bew mebeste lêreda be pirsyarêk, ke bo kokirdnewey hemû sosyalîstekan le dewrî mêzî miştumrrî be sûd û nojenkirdnewe û lêkollînewey babete tîorî û ezmûne kirdeyyekan [lepênaw xoladan le dûbarekirdnewey hellekanî raburdû le rûdawekanî dahatûda] sûdî heye, kotayî be welamekem dehênim : aya eger le ezmûnî şorrşî oktoberda le brî serkewt û bergirtin be araste soşyalîstekanî trî derewey partî bolşevîk, bwar be hemû ellternatîve soşyalistîyekan bidraye, lewe baştir nedebû ke paş (70) serencam hewllekan wek peşmek leberdem tînî nîolîbralîzimda bitwênewe; ayar lebrî xosepandnî yek modêlî bolşevîkekan, baştir nebû lew şwênaney ke araste û ellternatîvî tir pêşnyar û amaden, ezmûn bikrên û dwacar serencamekan leyek bidrên û kame pozetîv buwaye, zyatir perey pêbdraye û kame nîgetîv welabinraye; aya bwardan be melewananî kronşat, cutyaranî okranya, krêkaranî pitrograd, ke xwazyarî azadî rojnamegerî, azadkirdnî zîndanyan, sendnewey desellat le part û dêmokrasî rastexo û berrêweberayetî sovyetî û herewezîyane bûn, zyanî lewe zyatir debû, ke le mawey (70) sallda le brî binyatnanî komellgey soşyalîstî, xizmet be be hêzkirdin û xwazrawtirkirdnî sermayedarî û dêmokratîye nwênerayeyyekey kra; aya be bwardan be araste û ezmûnkirdnî ellternatîvekanyan, çansî parastnî ew şٶrrse le şkistî zyatir nedebû?

perawêz û serçawekan:

* rêkewtî tewawbûnî em nûsîne bo zyatir le şeş mang lemewber degerrêtewe, bellam lebernebûnî kat bo paknûskirdnî, boye bllawkirdnewey dwakewt, hîwadarm karayî xoy ledest nedabêt.

** grupî komunîstî înternasîwnalîst (ICC), grupêkî ortodoksî marksîste û le partayetîda wawetir le lênîstekan bawerrîyan be raberrayetî û pollayînbûnî part heye. ew grupe bawerrî be xebatî cemawerî nîye û hemû rêkixrawbûnêkî cemawerî retdekenewe û tenya bangewaz bo yek rêkixraw deken, ewîş parte cîhanîyekey xoyane û bes.

*** min be mebestewe wajey (şura) retdekemewe, çunke yekem le kurdîda wajey (şure) perjînman heye û bo ewey têkell nebêt, duwem demewêt le (şura)î îslamî cyay bkemewe, çunke şuray îslamî pêhateyekî quçkeyye û (sovyet) û (komune) û (encumen) naquçkeyîn û leser bnemay kobûnewey giştî pêkdîn û bew mîkanîzme rêgrî le otorîte û destbeserdagirtin û qorixkirdin le serewera degrin, bellam şuray îslamî bo sepandnî desellatî partî xwa (hizballe) û şerî’etekey leser zewî hatuwete bûn û pêş îslamîş weha şurayek le hellbjardey pyawanî nawdar û dewlemend bo karubar bekar brawe û xellkî hejar û bêdesellat mafî geyiştnî be birryardan le şurada nebuwe û le hemû serdemekanda rêkxistnêkî quçkeyî buwe û ewey ke komunîstekanî êran û ‘îraq hîç hestyarîyekyan bew nawe nîye, bo quçkexwazî û deselatixwazîyan degerêtewe, bellam ewey le komuney parîs û le şorrşî1917 û dwatirda pêkdên, komune û sovyetekan bûn, ke [ (Soviet (council], heman watay komune degeyênêt û eger be watay wşe lêkî bdeynewe le êstada hîç nageyênêt û debête şarewanî, bellam leber ewey pêşîneyekî ramyarîy heye û çemkêkî berêwebirdin wek ellternatîv dexaterrû, le êstada dekrêt encumen leser bnemay kobûnewey giştî û birryardanî giştî, bgeyyênêt. boye berray min ya (encumen)î kurdî ya (sovyêt)î rusî ya ( komune)î ferensî drustitre bekar bibrêt.

**** çend carêk namîlke wergêrrdrawekanî (xebatî rastexo) , (marksîzm û enarkîzm) , (giftugoy xeyallkirdî markis û bakunîn) , (berew enarkîzm)mi bo pertûkxaney elektronî kurdî (hittp://wwiw.pertiwk.com/ktebxane/) rewanekirdin, bellam bedaxewe ne wellamyan damewe û ne namîlkekanîşyan bllawkirdnewe. eme le katêkda ke lewetey ew pertûkxaneye serîhelldawe, yekêk bûm lew kesaney ke be hemû corêk hewllim dawe be xellkî bnasênim, eweş leber ewey ke pêmwabuwe prrojeyekî krawe û xorayî û giştî û çake û berbestekanî xwêndnewe (destranegeyiştin û nebûnî twananî krrîn û kemî serçawe û zorêkî tir)î şkandûn û cêgey dillxoşîye. bellam katêk ke rêgrî le bllawkirdnewey hendêk bllawkrawe bigrêt, deçête jêrr pirsyar û îtir rastgoyî xoy ledest dedat û pêwîste nêwî (pertûkxaney kurdî) leser xoy labdat û bîgorrêt be (pertûkxaney (hendêk pertûkî kurdî), çunke pêwîste pertûkxaney kurdî hemû çapkra û bllawkraweyekî kurdî bigrête xoy û sansûr leser hîç hzir û arasteyekî bîrkirdnewe û roşinbîrî danenêt.

[1] Rudolph Rocker, Anarchism and Anarcho-Syndicalism, History of Anarchist Philosophy from Lao-Tse to Kropotkin

[2] Anarchism: From Anarchy to Anarchism (300CE to 1939) v. 1 & 2 : A Documentary History of Libertarian Ideas

[3]deqî nameke berêz (qerenî qadrî) werîgîrawete ser kurdî û le (kurdistan prês) wergîrawe.

deqe ‘erebîyekey http://www.anarkismo.net/article/12187

http://www.marxists.org/reference/subject/economics/proudhon/letters/46_05_17.htm

[4] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / قواعد التبادل ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٩

[5] http://anarkistan.issuu.com/sakurdistan/docs/marksizm_u_anarkizm

[6] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ المسائل اللغویة المتعلقة بکلیمة تحرریة، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٨

[7] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ کرە الدولة (٢)، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT-AIT ، ص٥

[8] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / کلمة تشکل کلمة خصام “الدولة” ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢١

[9] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / النقابیة العمالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٧

[10] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ الهجوم علی الدیمقراطیة البورجوزیة، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٨

[11] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ مصادر الطاقة: الفرد، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٩

[12] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ مصادر الطاقة: الجماهیر، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT، ص٢٧

[13] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / ضرورة التنظیم ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢

[14] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / النقابیة العمالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٧

[15] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الادارة الذاتیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٣

[16] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / البلدات ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٨

[17] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / تشریك کامل (١) ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٦

[18] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / وحدة وتخطیط ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص١٥

[19] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الفدرالیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٤

[20] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / ازالة الاستعمار ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٨

[21] التحرریة/ الافکار المحوریة للتحرریة/ نقد الاشتراکیة “التسلطیة”، دانییل گرین، ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT، ص١٢

[22] التحرریة / البحث عن مجتمع المستقبل / الاممیة ، دانییل گرین, ترجمة: جورج سعد، حداثة CNT- AIT ، ص٢٧

bo xwêndnewey deqî nûsînî rexnelêgîraw, klîk leser em besterey xwarewe bken:

enarkîzm, nûsînî fuad qeredaxî http://varseen.kurdblogger.com/29027/

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.