بحران ساختار سلطه در تاریخ معاصر جنبش‌های افقی و آنارشیک و جایگاه اسلاوی ژیژک

بحران ساختار سلطه در تاریخ معاصر جنبش­های افقی و آنارشیک

و جایگاه اسلاوی ژیژک

 نسخە برای خواندن در آنلاین

https://www.facebook.com/download/1403600246591223/A%20anarchism%20as%20I%20see%20it%20Print%20Version.pdf

 

نسخە برای چاپ

https://www.facebook.com/download/838458969501015/F%29%20The%20structural%20crisis%20of%20Authority%20-%20Print%20Version.pdf