! prisonniers politiques en Turquie

à l’appel de la Coordination des Groupes Anarchistes, de l’Offensive Libertaire et Sociale, d’Alternative Libertaire Banlieue Nord-Ouest et Paris-Nord-Est, de la Fédération Anarchiste

Halte à la répression en Turquie ! Turkiye’de ki Baskiya SON !

Libération des prisonnier-e-s anarchistes en grève de la faim depuis le 11/06/2012 et de tou-te-s les prisonnier-e-s politiques !

Quelques jours après la manifestation du 1er mai à laquelle les anarchistes ont pris part, la police a perquisitionné et cassé plusieurs lieux alternatifs et arrêté 60 militant-e-s anarchistes. 51 ont été libéré-e-s quatre jours après mais 15 doivent encore passer en procès pour association terroriste. Ils et elles sont accusé-e-s d’appartenance à une organisation terroriste pour avoir été en possession d’un ouvrage de Kropotkine, retrouvé chez ces dernier-e-s. 9 d’entre elles et eux sont encore en prison à l’heure actuelle et six autres, dans d’autres villes (Izmir, Ankara etc.), ont depuis été arrêté-e-s, ce qui porte à 15 le nombre d’anarchistes emprisonné-e-s depuis le début du mois de mai. Depuis le 11/06/2012, 14 d’entre elles et eux ont entamé une grève de la faim, malgré des conditions d’encadrement sanitaire déplorables…

Cette opération s’inscrit dans un cadre plus large de durcissement de la répression, ces dernières années, contre les opposant-e-s au parti au pouvoir, l’AKP. Ce gouvernement, à la fois conservateur islamiste et néolibéral sur le plan économique, détruit l’environnement et les droits des travailleuses et des travailleurs, des femmes, des kurdes et des minorités ethniques et religieuses (halevis notamment) ou des minorités sexuelles (LGBTT). La situation des femmes, en particulier, devient de plus en plus problématique avec les menaces d’interdiction de l’avortement et l’augmentation des violences masculines (violence physique et harcèlement sexuel).

L’État turc mène une politique de terrorisme d’État, comme en témoigne le massacre perpétré à Roboski le 28 décembre 2011, au cours duquel 34 personnes dont 19 enfants ont été tuées lors d’un bombardement. Les militant-e-s sont emprisonné-e-s, torturé-e-s, agressé-e-s physiquement par des nervis fascistes manipulés par l’État turc ou par les forces de répression. Désormais, les lois antiterroristes de 1991 peuvent servir à enfermer toutes les opposant-e-s, sans procès, pendant plusieurs années. Plusieurs milliers de prisonnier-e-s politiques croupissent dans les prisons turques, dans l’isolement, pour leurs opinions politiques. C’est ce qui se passe pour les 15 anarchistes actuellement en prison depuis plus d’un mois. Les conditions de détention déplorables génèrent des conflits, les prisons sont surpeuplées (manque de lits notamment) et les militant-e-s vegan ou végétarien-ne-s ne peuvent respecter leur régime alimentaire. Afin de casser les solidarités à l’intérieur de la prison, l’Etat sépare les militants et militantes emprisonnées.

A l’extérieur, la solidarité s’organise à Istanbul. Solidarité politique avec des manifestations devant les prisons et une campagne de sensibilisation vers la population. Solidarité financière aussi pour soutenir le mouvement et aider les compagnes et compagnons en détention. Des actions de solidarité ont également eu lieu partout dans le monde, notamment en Allemagne, en Suisse et à Lyon.

Pour la libération immédiate et pour l’arrêt des poursuites contre les anarchistes et contre tou-te-s les prisonnier-e-s politiques en turquie ! manifestons le mardi 26 juin a 18h30 au Trocadero a Paris !

EYLEM 26 Haziran Sali, Saat: 18.30, Trocadero, Paris

document au format PDF:

document au format PDF:

Lien : http://www.demosphere.eu/node/31065
Source : message reçu le 21 juin 12h
Source : http://c-g-a.org/?q=content/halte-la-repressi
Source : message reçu le 20 juin 15h
Source : message reçu le 20 juin 11h


Halte à la répression en Turquie :

libération des prisonniers anarchistes et de tous les prisonniers politiques.

Manifestons mardi 26 juin à 18H30 au Trocadéro, Paris

Appel lancé par :

  • Coordination des Groupes anarchistes (CGA)
  • Offensive Libertaire et Sociale (OLS)
  • Fédération anarchiste
  • Alternative libertaire, Banlieue Nord-Ouest
  • Alternative libertaire, Pris Nord-Est
  • Fédération Anarchiste

Source : message reçu le 21 juin 12h
Source : message reçu le 20 juin 10h

Kürtaj Yasaklamaz! Imzalamak için…

*BASBAKANIN VE HÜKÜMETIN TOPLUMSAL CINSIYET ESITLIGINI, KADIN BEDENINI,
DOGURGANLIGINI VE CINSELLIGINI HEDEF ALAN POLITIKALARINA SONUNA KADAR HAYIR
DIYORUZ! *

*Kürtaj? yasaklamak için baslat?lan sürecin DERHAL durdurulmas?n? talep
ediyoruz!*

*Kürtaj?n yasaklanmas? veya süre ve kosullar?n?n daha da daralt?lmas?: *

***kad?nlar?n sagl?k ve yasam haklar?n?n ihlalidir! ****kad?nlar?n
cinsel ve dogurganl?k sagl?klar? ve haklar? ile ilgili karar verme
haklar?n?n ellerinden al?nmas?d?r!* ***kad?nlar?n esit bireyler olarak
görülmedigi süregelen muhafazakar zihniyetin bir baska tezahürüdür!*

Kürtaj?n yasaklanmas?na dair çal?smalar?n bir süredir planland?g?,
Basbakan’?n May?s ay?n?n son haftas?ndaki demeçleriyle ortaya ç?kt?. Hiçbir
bilimsel veriye dayanmayan bu vahim girisim dünya deneyiminin de gösterdigi
gibi kürtaj oranlar?n? düsürmeyecegi gibi, güvensiz kosullarda kürtaja yol
aç?p kad?n ölümlerini art?racakt?r.

*KÜRTAJ DEGIL, ESAS KÜRTAJIN YASAKLANMASI CINAYETTIR!*

*KADINLARIN ÖZGÜR TERCIHIYLE YAPILAN GÜVENLI KÜRTAJ YASAM HAKKIDIR;
KISITLANAMAZ, YASAKLANAMAZ!*

Dünya Sagl?k Örgütü verilerine göre, *güvenli olmayan kosullarda yap?lan
düsükler nedeniyle her y?l dünya çap?nda on binlerce kad?n hayat?n?
kaybetmektedir.* Türkiye’de istenmeyen gebeliklerin istemli olarak
sonland?r?lmas?na yasal olanak saglanmas? anne ölüm h?z?n?n düsmesine katk?
saglam?s ve bu oran 1970′lerden 2000′lerin ortalar?na, 100 bin canl?
dogumda 250′den 28′e düsmüstür. Kürtaj?n Türkiye’de artt?g? yönünde hiçbir
veri yoktur; tam tersine 1993′te 100 gebelikten 18′i kürtajla
sonuçlan?rken, bu oran 2008′de yüzde 10′lara gerilemistir. 1994 ile 2011
y?llar? aras?nda 26 ülke kürtaj ile ilgili engelleri kald?rmaya yönelik
ad?mlar atm?sken, Türkiye’de yasaklanmas? veya k?s?tlanmas? kabul edilemez.
Güvenli kürtaj hakk?n?n kullan?m?n? sadece t?bbi zorunluk ve tecavüz
durumlar?yla k?s?tlamak, kad?nlar?n temel bedensel ve cinsel haklar?n?
marjinallestirmekte ve hakk?n kullan?m?n? mecburiyet kosullar?na
indirgemektedir.

Ücretsiz, kolay erisilebilen, yüksek standartlardaki dogum kontrol
yöntemlerini tesvik etmek yerine kürtaj?n k?s?tlanarak ya da yasaklanarak
kad?nlar?n sagl?k ve yasama hakk?n?n riske at?lmas?na kars? ç?k?yoruz.
Kürtaj bir seçim özgürlügü oldugu kadar ayn? zamanda sosyal bir hak olarak
da yasamsald?r. Çünkü kad?nlar için özgür, ücretsiz, ulas?labilir, güvenli,
yasal bir kürtaj hakk? ayn? zamanda yasam hakk?d?r. As?l cinayet kad?nlar?
hayatlar?n? riske atacak tehlikelere zorlamakt?r.

*GÜVENLI KÜRTAJ HAKKI, KADINLARIN KENDI BEDENLERI ve DOGURGANLIKLARI
ÜZERINDE KARAR VERME HAKKININ VAZGEÇILEMEZ BIR PARÇASIDIR!*

Kisinin kendi bedeni üzerindeki kontrol ve güvenli kürtaja erisimi de
içeren cinsel sagl?k ve üreme sagl?g? haklar?n?n k?s?tlanmas? temel insan
haklar?n?n ve kad?n?n insan haklar?n?n aç?kça ihlalidir. Türkiye, hem kendi
mevzuat? hem de taraf oldugu uluslararas? sözlesmeler uyar?nca, cinsel ve
üreme sagl?g? haklar? konusunda yeterli ve kapsaml? hizmetler sunmak ve bu
hizmetleri erisilebilir k?lmakla yükümlüdür. Türkiye’de çocuk yasta
evlilikler, zorla evlendirmeler, kad?n cinayetleri, tecavüzler, kad?n
cinselligi üzerinde olusturulan ahlaki bask? mekanizmalar?
normallestirilmistir. Dogum kontrol sorumlulugu temel olarak kad?nlara
yüklenmistir. Ancak kad?nlar?n ücretsiz dogum kontrol araçlar?na kolayca
erisemedigi, en yayg?n dogum kontrol yönteminin geri çekme oldugu, kad?n
istihdam?n?n düsmeye devam ettigi ve kad?n yoksullugunun h?zla artt?g? bir
ülkede kad?nlar?n gebeligini isteyerek sonland?rma hakk?n? k?s?tlamak veya
yasaklamak kad?nlar? tehlikeli kosullarda kürtaja sürükleyecek aç?k bir
ayr?mc?l?kt?r.

*MILITARIST, AYRIMCI SÖYLEM ve UYGULAMALARLA INSAN HAKLARINA SALDIRILMASINA
IZIN VERMEYECEGIZ!*

Basbakan “Her kürtaj bir Uludere’dir” diyerek, kad?nlar?n bedensel
haklar?n? yasama geçirmeleri ile bombal? bir sald?r?yla insanlar?n
öldürülmesini es tutmustur. Bu ayr?ca Kürtlerin ve kad?nlar?n insan
haklar?n? tart?smaya açan ayr?mc? ve militarist bir aç?klamad?r; oysa
devletin birincil görevi tüm vatandaslar?n?n insanca yasamalar?n? saglamak,
esitlik, hak ve özgürlüklerini güvence alt?na almakt?r.

Türkiye’nin taraf olmakla övündügü Kad?na Kars? Her Türlü Ayr?mc?l?g?n
Önlenmesi Sözlesmesi’nin 16.1.e maddesine göre *”kad?nlar çocuklar?n
say?s?na ve dünyaya getirilme zaman?na serbestçe ve makulce karar verme
hakk?na sahiptir”.* Kürtaj?n yasaklanmas? yönünde hükümetin bu girisimi
kad?nlar?n kendi bedenleri üzerinde tasarruf hakk?n? yok sayan, kad?nlar?n
birincil varl?k sebebini soyun üremesi olarak gören, neo-liberal nüfus
politikalar?n? kad?n bedeni üzerinden kurgulayan süregelen kad?n düsman?
zihniyetin bir baska ürünüdür.

*Böylesi bir karar milyonlarca kad?n?n yasam hakk?n?n ve kad?n, erkek ve
çocuklar?n insan onuruna yaras?r bir yasam sürme haklar?n?n aç?k bir ihlali
anlam?na gelir.*

*Biz imzac? örgütler olarak, kürtaj? yasaklamak için baslat?lan sürecin ve
Basbakan ve Hükümetin kad?n bedenini hedef alan siyasetinin DERHAL
durdurulmas?n? talep ediyoruz!*
********

Adana Kad?n Dayan?sma Merkezi ve S?g?nmaevi Dernegi (AKDAM)

Amargi Kad?n Akademisi

Antalya Kad?n Dan?sma ve Dayan?sma Dernegi

Ayval?k Bag?ms?z Kad?n Inisiyatifi

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu

Cinsel Siddete Kars? Kad?n Platformu

Cinsiyet Esitligi Izleme Dernegi (CEID)

Cumhuriyet Kad?nlar? Dernegi

Çanakkale Kad?n El Emegini Degerlendirme ve Kad?n Dan?sma Merkezi (ELDER)

Çank?r? Kad?n Dan?sma ve Dayan?sma Dernegi

Çigli Evka 2 Kad?n Kültür Evi Dernegi (ÇEKEV)

Diyanet ve Vak?f Emekçileri Sendikas? Mus Subesi

Egitim-Sen Sendikas? Mus Subesi

Emek Partili Kad?nlar

Emekli-Sen Mus Subesi

Esitlik Izleme Grubu (ESITIZ)

Ev Eksenli Kad?nlar Çal?sma Grubu

Feminist Atölye (FEMA)

Filmmor Kad?n Kooperatifi (FILMMOR)

Hakl? Kad?n Platformu

Hayat Televizyonu Ekmek ve Gül Ekibi

Hür Bas?n Dernegi

Insan Haklar? Dernegi Mus Subesi

Insan Kaynag?n? Gelistirme Vakf? (IKGV)

Iris Esitlik Gözlem Grubu

Istanbul Feminist Kollektif (IFK)

Is ve Meslek Sahibi Kad?nlar Türkiye Federasyonu

Isçi Kardesligi Partili (IKP) Kad?nlar

Izmir Bag?ms?z Kad?n Inisiyatifi

Izmir Kad?n Dayan?sma Dernegi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Adana Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Ankara Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Bursa Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Eskisehir Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Genel Merkezi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Izmir Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Kad?köy Subesi

Kad?n Emegi Çal?san Feminist Arast?rmac?lar (KEFA) Grubu

Kad?n Emegi ve Istihdam? Girisimi (KEIG) Platformu

Kad?n Erkek Esitligi Dernegi (KAZETE-DER)

Kad?n Partisi Girisimi

Kad?n?n Insan Haklar? – Yeni Çözümler Dernegi (KIH – YÇ)

Kad?nlara Hukuki Destek Merkezi Dernegi (KAHDEM)

Kad?nlar?n Medya Izleme Grubu (MEDIZ)

Kad?nlarla Dayan?sma Vakf? (KADAV)

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Arast?rmalar ve Dayan?sma Dernegi (KAOS GL)

Kazdag? Kad?n Dayan?sma Grubu

KAZETE

K?rm?z? Biber Dernegi

Koza Kad?n Dernegi

Mavi Kalem Dernegi

Mor Çat? Kad?n S?g?nag? Vakf?

Mor Salk?m Kad?n Dayan?sma Dernegi

Mus Kad?n Dernegi (MUKADDER)

Mus Teknikerler Birligi Odas?

Mus Ticaret ve Sanayi Odas?

Mühendisler Odas? Mus Subesi

Nilüfer Kad?n Dayan?sma Merkezi

Nilüfer Kad?n Meclisi

Sosyal Kalk?nma ve Cinsiyet Esitligi Politikalar? Merkezi

Sosyalist Feminist Kollektif (SFK)

Siddete Kars? Izmir Kad?n Koordinasyonu

Tema Vakf? Mus Subesi

Tes-Is sendikas? Mus Subesi

Türk Kad?nlar Birligi Genel Merkezi ve Tüm Subeleri

Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu

Türkiye Kad?n Girisimciler Dernegi (KAGIDER)

Uçan Süpürge Kad?n Iletisim ve Arast?rma Dernegi

Van Kad?n Dernegi (VAKAD)

Varto Din Görevlileri

WINPEACE -Türkiye

Yasam Evi Kad?n Dayan?sma Dernegi

Yasam Kad?n Çevre Kültür ve Isletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

Yüksekova Kad?n Dernegi
**

4 haziran 2012 isvicre nin Bern sehrinde turkiyeli Dvrimci gruplar, isvicreli komunistler ve bern zurih sehrindeki anarsistlerin duzenledigi ortak eylemlik yapildi.

4 haziran 2012 isvicre nin Bern sehrinde turkiyeli Dvrimci gruplar, isvicreli komunistler ve bern zurih sehrindeki anarsistlerin duzenledigi ortak eylemlik yapildi.

Gecdigimiz aylarda Avrupanin bazi ulkelerinde  devrimcilere ve  turkiyede anarsistlere yonelik bir dizi operasyonlar yapildi. Almanya ve hirvatistandaki tutuklanan  devrimci ve Istanbul Eskisehir, Izmir, Bursa Ankara da Anarsistlerin tutuklanmalari protesto edildi.

izinsiz  yapilan yuruyus ilk once hirvatistan konsoloslugu daha sonra  turkiye ve en son almanya konsoloslugunun onune kadar pankartli, bayrakli  ve solaganli yuruyus yapildi. turk konsoloslugu onunde Solaganlar atildi, bildiri okundu, pankartlar konsolosluk kapisina asildi. Ortak bildiri okunup yuruyus sonerdi. Polisler yuruyus bitine kadar  mudahale etmeyip, arabalariyla ve yuruyerek  surekli takip ettiler. Polis eylemlik bitiginde, dagilan eylemcileri tek tek yakalamak istedi. Polis arabalari kose baslarinda pusuda beklerken bircok ekip arabasida caddede ve sokakda devriye gezdi. Polisin ve konsolosluk calisanlarini kameralari hic durmadi. Polis eylem donusunde bir kac arkadasi cevirerek  kimlik kontorolunde bulundu, Devrimci tutsaklarla dayanisma ayni zamanda Devrimciler ve  anarsistlerin ortak eylemligi basariyla sonuclandi.Eylemde gozalti yasanmadi.

karakok otonomu


Um keine E-mails von diesem Absender mehr zu erhalten, bitte an laydaran@immerda.ch antworten. Kurzer Hinweis im Betreff genügt (“delete”, “löschen”, “austragen”, etc.).

To receive no longer e-mails from this adress, please answer to laydaran@immerda.ch. Short note in subject is sufficient (f.e. “delete”, “unsubscribe”).

Bu adresden artik e-mail almamak icin, laydaran@immerda.ch yi cevaplayip, konu’ya kisa bir not yazmaniz (“sil”, “cikis”, vs.) yeterli.

Ankara’da kürtaj protestosu: 27 gözaltı

Kürtajın yasaklanması planlarına ve iktidarın kadın bedeni üzerindeki hesaplarına karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önüne giden kadınlara yönelik polis saldırısında 27 kadın gözaltına alındı.

Ankara’da Halkevci Kadınlar ve Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri kürtajın engellemesi planlarına ve iktidarın kadın bedeni üzerindeki hesaplarına karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önündeydi.

Bakanla görüşmek istediklerini belirten kadınların karşısında polis barikatı çıktı. Polis barikatını aşmak isteyen kadınlar polis müdahalesiyle karşılaştılar. Erkek bir Bakanlık yetkilisinin kadınların bir temsilcisiyle bire bir görüşme önerisini kadınlar kabul etmedi.

Ardından müsteşar yardımcısı bir kadınla görüşen eylemciler Erdoğan’ın ve Fatma Şahin’in kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.Kadınlar müsteşer yardımcısından televizyon ekranlarında bir kadın olarak özür dilemesini ve kadınlardan yana tavır alacağını beyan etmesini istediler. Müsteşar yardımcısından ret cavabı alan kadınlar bakanlığa tekrar girmek üzere polis barikatına yüklendi.Polisin saldırısıyla karşılaşan kadınlar Akay Kavşağı’nı trafiğe kapatarak oturma eyleminin ardından meclise bakan yolu trafiğe kapatmak üzere koşmaya başladı. Bunun üzerine kadınları durduran polis 27 kadını gözaltına aldı.


(sendika.org)

‘İsyan tutsak alınamaz’

1 Mayıs Tutsaklarıyla Dayanışma İnisiyatifi, 1 Mayıs sonrası tutuklanan anarşistlerle ilgili eylem yaptı, “Devlet ve şirketler, ekonomik oyunlarla yaşama saldırı içindeyken, yaşam alanlarını ve özgürlüklerini savunan insanların haklı öfkelerini egemenlere yöneltmeleri hayatın ta kendisidir” dedi.

Etkin Haber Ajansı / 02 Haziran 2012 Cumartesi, 21:24

İSTANBUL- 1 Mayıs Tutsaklarıyla Dayanışma İnisiyatifi, 1 Mayıs’ta banka ve işyerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle 13 kişinin tutuklanmasını, Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş düzenledi. İnisiyatif bileşenleri, tutuklu anarşistlerle dayanışma amacı ile her pazartesi saat 13.00′da Metris Cezaevi önünde olacaklarını ifade edildi.

Protesto eyleminde, “Haymarket’ten Taksim’e 1 Mayıs tutsakları özgürleşiyor” pankartı açılırken, sık sık “Yaşasın devrimci dayanışma”, “İsyan, devrim, anarşi”, “Bijî biratîya gelan”, “İsyan tutsak alınamaz” sloganları atıldı. Eylemde, “TMY çöpe öğrenciler kampüse”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” dövizleri taşındı.

1 Mayıs Tutsaklarıyla Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan Nuray Şimşekyağcı, devletin devrimcilere, emekçilere, Kürt halkına, kadınlara ve doğaya yönelik saldırılarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, gözaltı ve tutuklama furyasının anarşist-özgürlükçü kişi ve toplulukları kapsayarak devam ettiğini ifade etti. Şimşekyağcı, banka ve işyerlerine zarar verdikleri gerekçesi ile tutuklanananların sayısının 29 Mayıs’taki tutuklamalar ile 13′e yükseldiğini söyledi.

Gözaltı ve tutuklamaların gerekçesinin Mc Donalds, Burger King, Starbucks gibi çok uluslu şirketler ve kapitalist sistemin varoluş kaynağı olan bankaların camlarının kırılması olduğunu söyleyen Şimşekyağcı, “Evlerinde bulunan ve her yerden satın alınabilen Kropotkin gibi yazarların legal kitapları örgütsel doküman olarak değerlendirilip, polis sorgusunda arkadaşlarımızın önüne konmuştur. Tüm bunlar düpedüz düzmece ve anayasal hakların ayaklar altına alınmasıdır, kınıyoruz” dedi.

Şimşekyağcı, hükümetin kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘terörist’ olarak gördüğünü söyleyerek şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız, ana akım medya vasıtasıyla kamuoyune hedef gösterilmelerinin yanında, marjinalize edilmiş, anarşist, anti kapitalist, özgürlükçü olmalarından kaynaklı psikolojik saldırılara maruz kalmıştır. Yaşanan tüm bu süreç karşısında arkadaşlarımız ve tüm TMK-ÖYM mağdurları derhal serbest bırakılmalıdır. Bağımlı oldukları savaş ve çatışma ortamının yaratıcısı olan devlet ve şirketler, ekonomik oyunlarla yaşama saldırı içindeyken, yaşam alanlarını ve özgürlüklerini savunan insanların haklı öfkelerini egemenlere yöneltmeleri hayatın ta kendisidir. Filozof Deleuze’ün dediği gibi: ‘İktidar yaşamı hedef aldığında, yaşam iktidara direniş olur’”.

Eyleme, Sosyalist Gençlik Derneği, Halkların Demokratik Kongresi Beyoğlu Meclisi, SDP, BDP, TÖPG, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Toprak ve Özgürlük Kooperatifi de katılarak destek verdi.

http://karakok.wordpress.com/

isvicre Bern anarsistlerin organize ettigi 12.000 kisinin katildigi izinsiz gosteride turkiyede tutuklanan anarsistler icin pankart asildi

Dun 2 haziran 2012 de isvicrenin baskenti Bern de 13.000 kisinin katildigi kapitalizm karsiti ve izinsiz eylencenin uzerindeki baskilara karsi miting yapildi.

Bern sehrindeki isgalevi olan reithalle nin kapatilmasi icin parlementodaki partiler surekli gundeme getiriyorlar. Gerekce olarak anarsistlerin isgali altidaki yerde antifasist, antikapitalist etkinlikleri ve sideti gundeme getirerek bazi onlemler ve yasalar cikartmaya calisiyorlar. Hafta sonlari isgalevinde yapilan parti ve konserleri denetim altinda tutmak icin polisi surekli kiskirtiyorlar.

Isgalevi anarsistleri buna tepki olarak tum herkesi internet uzerinden izinsiz dansli yuruyuse davet etti. Izinsiz yapilan yuruyus binlerce kisinin katilmasi ile gerceklesti. Yuruyus sirasinda turkiyedeki 1 mayis 2012 yi neden gosterek tutuklanan anarsistler ve hirvatistanda tutuklanan turkiyeli sol grub uyeleri icin dayanisma pankarti asildi. Pankartlar asildigi an kitle solaganlar ve havayi fisek ler atti. Kortejin en onundeki anarsist karablok yuruyusu parlemento binasina kadar goturdu.

Gazeteler ve televizyolar 1980 lerden sonra en kalabalik antikapitalist, sol ve anarsist gosteri oldugunu soylediler.

karakok otonomu

Um keine E-mails von diesem Absender mehr zu erhalten, bitte an laydaran@immerda.ch antworten. Kurzer Hinweis im Betreff genügt (“delete”, “löschen”, “austragen”, etc.).

To receive no longer e-mails from this adress, please answer to laydaran@immerda.ch. Short note in subject is sufficient (f.e. “delete”, “unsubscribe”).

Bu adresden artik e-mail almamak icin, laydaran@immerda.ch yi cevaplayip, konu’ya kisa bir not yazmaniz (“sil”, “cikis”, vs.) yeterli.

1 mayis 2012 zurih

Bu sene 1 mayis hafta sonu na denk gelmedigi icin yurus ve standlar ayri gunlerde kuruldu. 28-29 Nisan da standlar, panaller, konserler yapildi.

Bu sene 1 mayis da yine 3 blok birlikde yurundu.

1 –    1 mayis komitesi ;  Sendikalar, partiler, sivil dernek ve kuruluslar. Turkiyeli ve baska ulkelerden ML grublar

2 – devrimci blok;   isvicre ML gruplar, antifasistler, anarsistler ve hayvan haklari

3-    grup;   liberter blok; Anarsistler, anorko sendikalistler, sol komunistler, liberter maksistler, isgalciler, ve kisiler.

Yuruyus den sonra polis her yeri abluka altina aldi. Her yil oldugu gibi yasal 1 mayis yuruyusunun sonra  izinsiz yapilacak antifasist sokak eylemlikleri  icin polis  kimlik kontrolu yapmaya basladi. Basin ve  Polis  izinsiz sokak eylemlerine katilanlarin  ve seyredenlerin   tutuklanacagini belirti. Eylemlikler sehir  merkezi disinada  yapildi. bazi yerler tahrip oldu. 150 kisi gozaltina alindi

karakok otonomu


Um keine E-mails von diesem Absender mehr zu erhalten, bitte an laydaran@immerda.ch antworten. Kurzer Hinweis im Betreff genügt (“delete”, “löschen”, “austragen”, etc.).

To receive no longer e-mails from this adress, please answer to laydaran@immerda.ch. Short note in subject is sufficient (f.e. “delete”, “unsubscribe”).

Bu adresden artik e-mail almamak icin, laydaran@immerda.ch yi cevaplayip, konu’ya kisa bir not yazmaniz (“sil”, “cikis”, vs.) yeterli.